Español | Contacta con nos
NOVAS DE OUTES

25 DE NOVEMBRO, DÍA INTERNACIONAL PARA A ELIMINACIÓN DA VIOLENCIA DE XÉNERO CONTRA AS MULLERES

Axenda local

[24/11/2014] Co motivo da conmemoración do 25 de novembro, Día Internacional para a eliminación da violencia de xénero contra as mulleres, o Concello de Outes organiza as seguintes actuacións:

  • Colocación na Casa da Cultura de Outes dunha pancarta co lema contra a violencia de xénero.
  • O luns 24 de novembro no IES Poeta Añón,  desenvolveranse dous talleres, sobre a violencia de xénero no novo contexto dixital, destinados a 1º e 2º da ESO
  • Martes, 25 de novembro. Este día contamos coa participación dos dous CEIP do Concello. O alumnado de 6º de Primaria,  tanto do colexio da Serra como o de Emilio Navasqües,  poñerán en escena un baile que crearon coa  temática da igualdade. Esta actuación forma parte do Programa “Ao Compás da Igualdade”, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, a Secretaría Xeral da Igualdade e o Concello.
  • Mércores 26 de novembro, ás 18:45 horas, haberá un acto na Casa da Cultura de Outes, no que se presentarán os vídeos creados e elaborados polo alumnado de 2º de PCPI do IES Poeta Añón, coa temática sobre a violencia de xénero, actuación que forma parte do Programa “Microviolencias diarias”, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, a Secretaría Xeral da Igualdade e o Concello.

ANUNCIO: EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº 19/2014 - TRANSFERENCIA DE CRÉDITO Nº 5/2014

[03/11/2014] O Pleno do Concello de Outes, na sesión ordinaria do día 30 de outubro do 2014, aprobou inicialmente o expediente de modificación de crédito nº 19/2014 – transferencia de crédito nº 5/2014 por un importe total de 46.000,00 €.

O antedito expediente permanecerá exposto ao público na Secretaría Xeral do Concello, previo anuncio no Boletín Oficial da Provincia e no taboleiro de edictos municipal,durante o prazo de quince días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación no citado diario oficial, para que os interesados poidan examinalo e presentar, no seu caso, as reclamacións que consideren oportunas consonte o artigo 179, en relación co artigo 169, do Real Decreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das Facendas Locais (TRLFL).

Se ao remate do período de exposición pública non se presentaran reclamacións, o expediente considerarase definitivamente aprobado.

Outes, 3 de novembro de 2014.
O alcalde,

Carlos E. López Crespo


ANUNCIO DE EXPOSICIÓN AO PÚBLICO DE DESAFECTACIÓN DE PARCELA DE 45,96 M² NO PASEO MARÍTIMO DO FREIXO

[31/10/2014] O Pleno da Corporación, na sesión ordinaria do 30 de outubro de 2014, aprobou inicialmente a desafectación do dominio público dunha parcela de terreo de 45,96 m² na extrema oeste do paseo marítimo do Freixo, parroquia de Sabardes, coa finalidade de posibilitar con posterioridade o seu troco por outra parcela lindante da mesma superficie.

O antedito acordo exponse ao público coa finalidade de que as persoas e as entidades interesadas poidan presentar no prazo de un mes as suxestións ou reclamacións que xulguen oportunas. De non habelas, a desafectación entenderase aprobada definitivamente.

O expediente administrativo está a disposición do público nas oficinas municipais.

Outes, 31 de outubro de 2014.
O alcalde,

Carlos E. López Crespo


BOLSAS DE TRANSPORTE ESCOLAR 2014/2015

[27/10/2014] O Concello de Outes comunica a todos os estudantes empadroados nel, e que estean realizando estudos fóra do municipio, que poden solicitar axudas para o transporte escolar dende calquera punto do concello ata o seu lugar de ensino.

Ver anuncio completo e bases en Taboleiro de anuncios.


PROGRAMAS DE CONCILIACIÓN

Axenda local

[21/10/2014] O Concello de Outes, a través do Centro de Información ás Mulleres puso en marcha tres programas de conciliación:

  • TARDES DIVERTIDAS: Destinado  a rapazas e rapaces de 3 a 12 anos. Desenvolverase durante os meses  de outubro a abril, en horario de 17:00 a 19:00 h, de luns a venres, días lectivos, no C.E.I.P. da Serra. Cofinanciado pola Deputación da Coruña e o Concello.
  • A VOLTA AO MUNDO: Talleres para nenos e nenas de 3 a 12 anos.  Durante os martes lectivos, dos meses de outubro  a decembro, en horario de 16:00 h a 18:00 h, no C.E.I.P. do Cruceiro de Roo. Cofinanciado pola Deputación da Coruña e o Concello.
  • CONCILIAMOS OS SÁBADOS: dirixido a nenas e nenos de 3 a 10 anos, os sábados 18 e 25 de outubro, 8, 15 e 22 de novembro, en horario de 10:30 a 13:30 horas, na Casa da Cultura de Outes. Programa cofinanciado pola Secretaría  Xeral da Igualdade, Fondo Social Europeo e o Concello.

ADXUDICACIÓN DO CONTRATO DE SERVIZO DE TRANSPORTE E XESTIÓN DOS RESIDUOS DO PUNTO LIMPO DE OUTES

[16/10/2014] En cumprimento da resolución da Xunta de Goberno Local do 28.07.2014, este Concello convoca licitación para adxudicar por procedemento negociado o contrato de servizo de transporte e xestión dos residuos do punto limpo de Outes.

Ver anuncio completo e prego de cláusulas en Perfil de contratante.


ANUNCIO: PREZOS DAS ACTIVIDADES CULTURAIS E DEPORTIVAS

[10/10/2014] A Xunta de Goberno Local en sesión do 7 de outubro do 2014 acordou, por delegación do Pleno, aprobar a modificación dos prezos públicos polo desenvolvemento de actividades culturais e deportivas, que foron obxecto de numerosas modificacións posteriores.

Ver anuncio completo

 

 
 
Axenda local
 
Taboleiro de anuncios
 
Perfil de contratante
 
Teléfonos de interese
 
Descarga de impresos
 
Facebook: Outes, cultura e mocidade
 
Sede electrónica do Concello de Outes
 
Centro náutico
 
Contacto directo
 
Outes a un clic
 
Asociacións
 
Punto limpo
 
O tempo en Outes
 
O tempo en Outes
 
galeguizargalicia.tv
 
NO HATE
 
Premio de historia medieval
 
© CONCELLO DE OUTES | Aviso legal