Español | Contacta con nos
NOVAS DE OUTES

ANUNCIO DA MESA DE CONTRATACIÓN DO CONTRATO DE XESTIÓN DAS INSTALACIÓNS DA PISCINA MUNICIPAL

[12/09/2014] En cumprimento do artigo 21 do Rd 817/2009, do 8 de maio, e o apartado 12 do prego de cláusulas administrativas particulares, o Concello de Outes anuncia que a mesa de contratación do contrato de xestión das instalacións da piscina municipal estará constituída do seguinte xeito:

  • Presidente: D. Carlos E. López Crespo, alcalde do Concello.
  • Vogais: D. Manuel García Fiuza, concelleiro delegado de cultura e deportes; Da. Silvia Aramburo Vázquez, interventora municipal, D. AlejandroPombo Ramos e Da. Lorena Lorenzo Figueiras como técnicos deportivos; e D. Xoaquín E. Monteagudo Romero, secretario da Corporación que actuará tamén como secretario da mesa.

Outes, 11 de setembro de 2014.
O alcalde,

Carlos E. López Crespo


PROGRAMA DE PREVENCIÓN E REDUCIÓN DO ABANDONO ESCOLAR. ACTIVIDADES 2014/2015

Axenda local

[03/09/2014] O Concello de Outes pon en marcha o programa de prevención e redución do abandono escolar para o curso 2014/2015.

  • TALLER DE COMPETENCIAS BÁSICAS. Mediante actividades lúdicas (contos, teatro, prensa…) traballarase todo o referido ao uso da linguaxe tanto en galego como en castelán.
  • TALLER DE TÉCNICAS DE TRABALLO INTELECTUAL. Traballaranse as técnicas de estudo fomentando os hábitos de traballo eficientes.
  • OBRADOIRO DE MATEMÁTICAS RECREATIVAS. Mediante actividades lúdicas, xogos e as novas tecnoloxías vanse traballar habilidades básicas de cálculo e resolución de problemas.
  • AULAS DE REFORZO EDUCATIVO. Dirixida a rapaces/as escolarizados nas etapas do ensino obrigatorio que, polas súas características individuais, familiares ou sociais, precisen dun reforzo extraescolar. Deberán ser remitidos dende os centros escolares.
  • AULA DE ADULTOS. Nela impartiranse clases tanto a persoas interesadas en preparar as probas de avaliación nas competencias clave para logo acceder ás accións formativas dos novos certificados de profesionalidade de nivel 2 e 3, como clases preparatorias para o acceso á ESA (Educación Secundaria para Adultos), que permiten a aqueles que non teñan superado o antigo 8º de EXB (equivalente a 2º da ESO ou Módulo 2) poidan presentarse ás probas de avaliación inicial con máis probabilidades de superar os niveis dos Módulos 1 e 2.
  • AULA VIRTUAL. Trátase dun espazo de formación e información onde se plantexan actividades, consultas, dúbidas e comentarios sobre distintas áreas e materias educativas. Pódese acceder libremente as 24 horas no enlace talleresdecarmela.blogspot.com.

As persoas interesadas poderán anotarse dende o 1 ao 15 de setembro no despacho da educadora familiar do Concello en horario de 9.00h a 14.00h. As actividades realizaranse fóra do horario escolar.

A folla de inscrición pode descargarse dende Descarga de impresos.


ANUNCIO DE EXPOSICIÓN AO PÚBLICO

[03/09/2014] O Concello de Outes expón ao público a solicitude de Da. Dominga L. Barreiro Nimo para rehabilitar unha vivenda unifamiliar e un cuberto adxacente situados nun terreo de 1.181 m² de superficie na paraxe Camposa, en solo rústico de especial protección agropecuaria nos arredores do Cruceiro de Roo, parroquia de Roo, con suxeición ao proxecto básico da arquitecta Sra. Sabín Otero de abril/2014.

A rehabilitación, ao abeiro do artigo 40 da LOUG, mantén a superficie construída e volume orixinal da vivenda (de planta terrea e sobrado de cadanseus 77,51 m²); e o cuberto, de planta baixa, de 105,05 m² pasa a 92,73 m².

As persoas interesadas poden consultar o expediente na Casa do Concello, rúa da Vila nº 1 da Serra de Outes, de luns a venres e de 8:00 a 14:00 h, durante o prazo de vinte días soltos contados desde que se publique este anuncio nos xornais "La Voz de Galicia" e “El Correo Gallego”, prazo no que poderán presentar as suxestións e reclamacións que xulguen oportunas.

Outes, 2 de setembro de 2014.
O alcalde,

Carlos E. López Crespo


ANUNCIO DE XESTIÓN DAS INSTALACIÓNS DA PISCINA CUBERTA MUNICIPAL

[01/08/2014] O Concello de Outes convoca licitación pública para adxudicar o contrato administrativo de xestión das instalacións da piscina cuberta municipal.

Ver anuncio completo no Perfil de contratante


ANUNCIO DE EXPOSICIÓN AO PÚBLICO DO REGULAMENTO MUNICIPAL DO SERVIZO DE SANEAMENTO E DEPURACIÓN DE AUGAS

[11/07/2014] O Concello de Outes anuncia a exposición ao público do Regulamento municipal do servizo de saneamento e depuración de augas, que o Pleno da Corporación aprobou inicialmente na sesión do 26 de xuño de 2014.

En cumprimento do artigo 49 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, as persoas e as entidades interesadas dispoñen dun prazo de trinta días soltos para presentar as suxestións e reclamacións que xulguen oportunas. De non habelas, entenderase aprobado definitivamente.

Outes, 11 de xullo de 2014.
O alcalde,

Carlos E. López Crespo

Regulamento municipal de saneamento e depuración de augas residuais


PREMIO DE HISTORIA MEDIEVAL DE GALICIA E PORTUGAL 2014

[07/07/2014] A Editorial Toxosoutos e a Fundación Comarcal Noia convocan dende o ano 2001 o Premio de Historia Medieval de Galicia ao que, no ano 2008 sumouse a participación da Fundación Comarcal Muros e a inclusión de traballos de historia non só atinxidos a Galicia, senón tamén a  Portugal. A inclusión desta nova fundación permitiu incrementar a dotación económica do premio, concedendo ao autor da obra gañadora do primeiro premio 4000 €, e ao autor da obra situada en segundo lugar, coa consideración de finalista, de 1200 €. Desaparecida dita institución, na actualidade existe un convenio de colaboración con cada un dos concellos: Noia, Outes, Porto do Son, Lousame, Carnota e Muros.

Este ano o fallo e a entrega do premio será no Concello de Outes.

Máis información: www.toxosoutos.com

Bases do premio

 


MODIFICACIÓN DOS PREZOS DAS ACTIVIDADES DA ESCOLA DE VELA

[17/06/2014] O Concello de Outes publica a modificación dos prezos públicos polo desenvolvemento de actividades na escola de vela.

Ver anuncio


SUBVENCIÓNS PARA ACTIVIDADES CULTURAIS E DEPORTIVAS DE INTERESE PÚBLICO 2014

[06/05/2014] O Concello de Outes anuncia a convocatoria de subvencións municipais dirixidas á promoción do asociacionismo, das tradicións e os valores culturais, así como ao apoio e promoción do deporte no municipio de Outes.

Bases da convocatoria

 

 
 
Axenda local
 
Taboleiro de anuncios
 
Perfil de contratante
 
Teléfonos de interese
 
Descarga de impresos
 
 
Sede electrónica do Concello de Outes
 
Centro náutico
 
Contacto directo
 
Outes a un clic
 
Asociacións
 
Punto limpo
 
O tempo en Outes
 
O tempo en Outes
 
galeguizargalicia.tv
 
NO HATE
 
Premio de historia medieval
 
© CONCELLO DE OUTES | Aviso legal