Español | Contacta con nos
NOVAS DE OUTES

PROBAS PARA A OBTENCIÓN DO TÍTULO DE GRADUADO EN ESO PARA MAIORES DE 18 ANOS

[23/01/2015] O Concello de Outes informa de que a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, publicou unha resolución no DOG (Diario Oficial de Galicia) do 21 de xaneiro pola que se convocan as probas para a obtención do título de Graduado en Educación Secundaria Obrigatoria (ESO) para maiores de 18 anos, nas convocatorias de maio e setembro.

Os prazos de matrícula son:

 • Convocatoria de maio: do 16 ao 27 de marzo de 2015
 • Convocatoria de setembro: do 1 ao 10 de xullo de 2015

As persoas matriculadas para a primeira convocatoria, se non superan a totalidade dos ámbitos da proba, consideraranse matriculadas para a segunda convocatoria sen que teñan que presentar nova documentación.

Máis información no DOG do Mércores, 21 de xaneiro de 2015 ou contactar coa orientadora laboral no teléfono 981 851 094 ou ben na Rúa da Capela nº 13, 1º andar (Outes).


ACTIVIDADES DO CIM

[23/01/2015] O Concello de Outes, a través do Centro de Información ás Mulleres, organiza as seguintes actividades:

- O CLUB DE CALCETA: Realizarase entre os meses de xaneiro e marzo, nas parroquias de San Cosme, O Freixo, Cando e Valadares.

Máis información

- TALLER DE SAÚDE: COIDADOS PARA PERNAS CANSADAS: Nos locais sociais de Cando, San Lourenzo, O Freixo, Valadares, San Cosme, San Ourente, Cuns e Pontenafonso. Prazas limitadas.

Máis información


ANUNCIO DE EXCLUSIÓN DA OBRIGACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DAS FACTURAS DE ATA 5.000 €

[21/01/2015] O artigo 4 da Lei 25/2013, do 27 de decembro, de impulso da factura electrónica e creación do rexistro contable de facturas no sector público, que establece a obrigación do uso da antedita factura, entrou en vigor o 15 de xaneiro de 2015.

Sen embargo, o derradeiro parágrafo desa norma faculta ás administracións públicas para excluír regulamentariamente da obrigación de facturación electrónica as facturas cuxo importe sexa de até 5.000 euros.

Polo exposto, este Concello decidiu excluír da obrigación de facturación electrónica as facturas dos provedores de bens e servizos ao Concello de Outes cun importe de até 5.000 euros, que se seguirán presentando en soporte papel como ata o de agora.

Outes, 20 de xaneiro de 2015.
O ALCALDE

Carlos E. López Crespo


O CONCELLO DE OUTES INFORMA

[12/01/2015] O Concello de Outes informa da convocatoria do proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral en determinadas unidades de competencia do catálogo nacional de cualificacións profesionais.

O prazo para presentar solicitudes será dende o 8 de xaneiro ao 6 de febreiro de 2015, ambos os dous incluídos.

Ver anuncio completo


O CONCELLO DE OUTES INFORMA

[19/12/2014] A Xunta de Galicia a través da Consellería de Traballo e Benestar publicou unha resolución no DOG (Diario Oficial de Galicia) do 4 de decembro de 2014 pola que se realiza a convocatoria pública do procedemento de recoñecemento das competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais.

Convocadas unidades de competencia das cualificacións profesionais de: 

 • Atención sociosanitaria a persoas no domicilio (SSC089_2)
 • Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais (SSC320_2)
 • Servizos para o control de pragas (SAG028_2)
 • Xestión de servizos para o control de organismos nocivos (SEA251_3)
 • Socorrismo en espazos acuáticos naturais (AFD340_2)
 • Socorrismo en instalacións acuáticas (AFD096_2)
 • Información xuvenil (SSC567_3)
 • Extinción de incendios e salvamento (SEA129_2)
 • Transporte sanitario (SAN025_2)

Para máis información poden consultar as páxinas web:

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20141204/AnuncioCA05-271114-0007_gl.pdf

http://traballo.xunta.es/portada-reconecemento-experiencia-profesional

ou contactar coa orientadora laboral no teléfono 981 851 094 ou ben na Rúa da Capela nº 13, 1º andar.


ANUNCIO: APROBACIÓN DEFINITIVA MODIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº 19/2014 - TRANSFERENCIA 5/2014

[03/12/2014] Rematado o trámite de información pública do expediente de modificación de crédito 19/2014, transferencia de crédito 5/2014, aprobado inicialmente polo Pleno da Corporación na sesión ordinaria do 30 de outubro do 2014, sen que teñan presentadas alegacións, consonte aos artigos 177.2 e 169.1 do texto refundido da Lei das facendas locais (TRLFL), aprobado por Real Decreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, enténdese definitivamente aprobado.

Ver anuncio completo


ANUNCIO DE APROBACIÓN INICIAL DO ORZAMENTO XERAL DA CORPORACIÓN PARA O EXERCICIO 2015

[03/12/2014] O Pleno do Concello de Outes, na sesión extraordinaria do 27 de novembro do 2014, aprobou inicialmente o orzamento xeral da Corporación para o exercicio 2015.

Consonte os artigos 169.1 do Real Decreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das Facendas Locais (TRLFL) e 20.1 do Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, o orzamento inicialmente aprobado queda exposto ao público, polo período de quince días hábiles, a contar desde o seguinte ao da publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia, para que os interesados poidan examinar o expediente na Secretaría Xeral do Concello e presentar, no seu caso, as reclamacións que consideren oportunas.

Se durante o devandito prazo non se presentaran reclamacións, o orzamento entenderase definitivamente aprobado e deberá publicarse, resumido por capítulos, no Boletín Oficial da Provincia, segundo dispón o artigo 169.3 do TRLFL e o artigo 20.3 do RD 500/1990, de 20 de abril.

Outes, 28 de novembro do 2014
O ALCALDE

Asdo. Carlos E. López Crespo

 

 
 
Axenda local
 
Taboleiro de anuncios
 
Perfil de contratante
 
Teléfonos de interese
 
Descarga de impresos
 
Facebook: Outes, cultura e mocidade
 
Sede electrónica do Concello de Outes
 
Centro náutico
 
Contacto directo
 
Outes a un clic
 
Asociacións
 
Punto limpo
 
O tempo en Outes
 
O tempo en Outes
 
galeguizargalicia.tv
 
NO HATE
 
Premio de historia medieval
 
© CONCELLO DE OUTES | Aviso legal