Español | Contacta con nos
NOVAS DE OUTES

OUTONO TEATRAL

Cartel As fillas bravas

[27/11/2015] A obra ULTRANOITE NO PAÍS DOS ANANOS, programada para este sábado, cancélase por enfermidade dun dos actores.

No seu lugar, poderemos ver a obra "As fillas bravas", tres mulleres que tocan e cantan o que lles peta como antes fixeron a súa nai e a nai da súa nai, porque todas son fillas do vento, mulleres de andar a pé do toxo, orgullosas de vir de tras da silveira, cantoras dunha estirpe de voces furtivas que berran entre raposos.

Na Casa da Cultura de Outes, sábado 28 de novembro ás 20:00 h. Para maiores de 12 anos.


EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS Nº 5/2015

[10/11/2015] O Pleno da Corporación do Concello de Outes, na sesión do 29.10.2015, aprobou inicialmente o expediente de transferencia de créditos nº 5/2015, por importe de 7.500,00 €.

Ver anuncio completo


ANUNCIO DE MODIFICACIÓN DE ORDENANZAS

[10/11/2015] O Pleno da Corporación do Concello de Outes, na sesión do 29.10.2015, acordou a modificación das ordenanzas fiscais reguladoras das taxas polo servizo de recollida e tratamento de lixo e de abastecemento de auga potable.

Ver anuncio completo


BOLSAS DE TRANSPORTE ESCOLAR 2015/2016

[30/10/2015] O Concello de Outes comunica a todos os estudantes empadroados nel, e que estean realizando estudos fóra do municipio, que poden solicitar axudas para o transporte escolar dende calquera punto do concello ata o seu lugar de ensino.  

Para isto, cómpre que sexan ensinanzas non obrigatorias dentro do ensino regrado (ciclos formativos, bacharelato ou universidades) que non estean establecidas no noso concello.

O prazo de solicitude remata o día 30 de novembro de 2015.

Máis información na Oficina de Información Xuvenil (Casa da Cultura) – Teléfono: 981850950.

Ver bases

Solicitude para a subvención

Declaración xurada


OUTONO TEATRAL

Picar na imaxe para agrandar

[22/09/2015] O sábado 26 de setembro dará comezo o ciclo “Outono teatral”. Este ano teremos un total de 19 representacións, nas que terán cabida tanto obras para público infantil como para adultos.

As representacións serán no auditorio da Casa de Cultura e a entrada é de balde.

ACTIVIDADES DE OUTONO E INVERNO 2015/2016

Axenda local

[22/09/2015] O Concello de Outes oferta unha serie de actividades culturais, deportivas, de educación familiar e do centro social para os meses de outono e inverno.

Descargar folleto

As follas de inscricións pódense descargar no apartado Descarga de impresos.


ANUNCIO: MODIFICACIÓN DOS PREZOS PÚBLICOS POLO DESENVOLVEMENTO DE ACTIVIDADES NO COMPLEXO DA PISCINA MUNICIPAL DE OUTES

[10/09/2015] A Xunta de Goberno Local en sesión do 1 de setembro do 2015 acordou, por delegación do Pleno, aprobar a modificación dos prezos públicos polo desenvolvemento de actividades no complexo da piscina municipal de Outes, co gallo da asunción da xestión directa polo Concello daquela instalación deportiva.

Ver anuncio


ANUNCIO: EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº 23/2015 - SUPLEMENTO DE CRÉDITO Nº 2/2015

[10/09/2015] O Pleno do Concello de Outes, na sesión extraordinaria do día 4 de setembro do 2015, aprobou inicialmente o expediente de modificación de crédito nº 23/2015 – suplemento de crédito nº 2/2015 - por importe de 58.128,24 € para atender os gastos derivados da asunción da xestión directa do complexo deportivo da piscina municipal. A antedita modificación orzamentaria finánciase, por importe de 30.000,00 €, cos novos ingresos non previstos inicialmente no orzamento municipal deste exercicio 2015 derivados das tarifas aboadas polos usuarios da piscina e, por importe de 28.128,24 €, por conta do remanente de tesourería para gastos xerais xurdido da liquidación do orzamento do ano 2014.

O antedito expediente permanecerá exposto ao público na Secretaría Xeral do Concello, previo anuncio no Boletín Oficial da Provincia e no taboleiro de edictos municipal,durante o prazo de quince días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación no citado diario oficial, para que os interesados poidan examinalo e presentar, no seu caso, as reclamacións que consideren oportunas consonte o artigo 179, en relación co artigo 169, do Real Decreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das Facendas Locais (TRLFL).

Se ao remate do período de exposición pública non se presentaran reclamacións, o expediente considerarase definitivamente aprobado.

Outes, 8 de setembro do 2015
O Alcalde

Carlos E. López Crespo.


AMPLÍASE ATA 29 ANOS A IDADE PARA ACCEDER Ó SISTEMA DE GARANTÍA XUVENIL.

[10/08/2015] Publícase no BOE do 30 de xullo a ampliación do requisito de idade para acceder ó Sistema de Garantía Xuvenil. Desta maneira tódolos mozos e mozas de entre 16 e 29 anos que cumpran os restantes requisitos (podes consultalos no seguinte enlace: http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/accesoJovenes.html) poderán inscribirse.

O sistema de Garantía Xuvenil é unha iniciativa europea para facilitar o acceso das persoas mozas ó mercado de traballo, de modo que podan recibir unha oferta de emprego, de educación ou formación tras ter finalizado os seus estudos ou quedar desempregados.

Para máis información:
Servizo de Orientación Laboral
Rúa da Capela nº 13, 1º (Outes)
Teléfono: 981 851 094

Ou ben no teléfono 881 995 700 ou no enderezo electrónico garantiaxuvenil@xunta.es


ANUNCIO DE ACORDOS PLENAIROS

[19/06/2015] O Concello de Outes publica os acordos adoptados no Pleno da Corporación, na sesión do 18 de xuño de 2015, relacionados coa delegación de competencias do Pleno na Xunta de Goberno Local e os cargos con dedicación exclusiva e a súa retribución, e indemnizacións e asistencias dos membros da Corporación.

Ver anuncio


ANUNCIO: CONSTITUCIÓN DO GOBERNO MUNICIPAL

[16/06/2015] O Concello de Outes publica o anuncio de constitución do goberno municipal.

Ver o anuncio


 

 
 
Axenda local
 
Taboleiro de anuncios
 
Perfil de contratante
 
Teléfonos de interese
 
Descarga de impresos
 
Facebook: Outes, cultura e mocidade
 
Sede electrónica do Concello de Outes
 
Centro náutico
 
Contacto directo
 
Outes a un clic
 
Asociacións
 
Punto limpo
 
O tempo en Outes
 
Blog
 
galeguizargalicia.tv
 
NO HATE
 
Premio de historia medieval
 
© CONCELLO DE OUTES | Aviso legal